1. Područje djelovanja

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naručene usluge koje pruža obrt Mistique sa sjedištem u Dražicama, Vele Dražice 24/B , OIB: 91855915502 (dalje u tekstu Mistique). Uvjeti se odnose na ugovore/narudžbe između Naručitelja i Mistique-a. Korisnik usluga može biti pravna i poslovno sposobna fizička osoba (u daljnjem kontekstu Naručitelj).

Stupaju na snagu odmah te vrijede dok se ne promjene.

Predmet ovih Općih uvjeta jesu:
– Usluge izrade web stranica koje mogu uključivati: postupak dizajniranja web stranice, postupak programiranja web stranice, postupak postavljanja u funkciju web stranice, postupci savjetovanja i edukacija u vezi s korištenjem web stranica.
– Usluge podrške web programa
– Usluge održavanja web stranice
– Usluge web hostinga
– Sve druge usluge koje Mistique obavlja za Naručitelja, a za koje usluge Mistique ima registriran predmet poslovanja u obrtnom registru, i koje Mistique može pružiti Naručitelju sukladno zahtjevu istoga (dalje u tekstu sve zajedno: Usluge).
– Zaštita osobnih podataka

Ponude Mistique su obvezujuće samo ukoliko je Naručitelj pismenim putem naručio usluge Mistique-a. Sve promjene moraju biti potvrđene pismenim putem od strane Naručitelja i Mistique-a.

Narudžbom usluga od Mistique-a, Naručitelj prihvaća sve točke iz ovog ugovora (Opći uvjeti poslovanja) osim ako nije drugačije dogovorene (pismenim putem).

2. Obveze Mistique-a

Usluge web dizajna

Mistique se obvezuje da će sve naručene poslove obaviti savjesno, profesionalno i uz pridržavanje zadanih rokova. U slučaju nemogućnosti ispunjenja rokova Mistique je dužan obavijestiti Naručitelja.
Mistique se obvezuje da će Naručitelju usluge pružiti sve potrebne informacije vezane uz zatraženu uslugu, te da će ga upoznati sa svim prednostima i nedostatcima korištene tehnologije, načina izrade određenih grafičkih elemenata i ostalih mogućih problema koji se mogu pojaviti.

Mistique je dužan u dogovorenom roku osmisliti i izraditi dizajn stranice, te ga prezentirati Naručitelju usluge. Ukoliko Naručitelj nije u potpunosti zadovoljan Mistique se obvezuje napraviti sve potrebne preinake, a sve u sklopu prvotno dogovorene cijene.

Obveza Mistique-a je da štiti poslovnu tajnu Naručitelja kao i njegove podatke te ih neće stavljati na raspolaganje trećima. Naručitelj je dužan dostaviti u digitalnom obliku materijal za izradu web stranice prije početka radova.

Mistique ne preuzima odgovornost za kvalitetu dostavljenih slika i nije dužan ispravljati pravopisne, gramatičke i ostale pogreške, koje su nastale greškom Naručitelja.

Mistique zadržava pravo odbiti Naručitelja ukoliko se radi o tvrtki ili obrtu koji je u likvidaciji ili stečaju.

Usluge web hostinga

Korisničko ime i lozinka
U svrhu pružanja nekih usluga, Mistique će korisniku dostaviti na korištenje korisničko ime i lozinku (ili više njih) koji služe za autentikaciju pristupa uslugama koje pruža Mistique, a koje je Naručitelj dužan čuvati od neovlaštenog korištenja.
Naručitelj odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom. Mistique može uskratiti Naručitelju pristup uslugama ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkog imena.

U slučaju zlouporabe ili sumnje na zlouporabu korisničkog imena, Naručitelj je suglasan da ga Mistique ima pravo teretiti za sve troškove učinjene pod njegovim korisničkim imenom, do trenutka prijave zlouporabe Mistique-u.

Mistique je u mogućnosti da promjeni klijentovu lozinku po primanju pismenog zahtjevu s dokazom o tome da je klijent vlasnik usluge. Telefonski zahtjevi nisu prihvatljivi.

Pravila vezano za hosting usluge

U cilju osiguranja slobodnog i neometanog korištenja usluga, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

– objavljivanje ili prenošenje informacija koje izravno krše postojeće lokalne i / ili međunarodne zakone
– objavljivanje ili prenošenje informacija za koje se zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim osobama
– slanje ili prenošenje reklamnih ili promotivnih materijala drugim korisnicima interneta bez njihovog pristanka ili traženja (SPAM)
– objavljivanje, prenošenje ili slanje sadržaja koji su zaštićeni zakonom
– pribavljanje ili objavljivanje tajnih, odnosno zaštićenih podataka neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog pravnog subjekta
– objavljivanje, slanje ili prenošenje uvredljivih, prijetećih, vulgarnih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja
– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
– neovlašteno korištenje tuđeg korisničkog računa ili e-mail adrese
– objavljivanje, slanje ili prenošenje sadržaja koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama
– sva djela koja na direktan ili indirektan način mogu ugroziti sigurnost ili neometan rad drugih korisnika, odnosno funkcioniranje usluga
– objavljivanje sadržaja za odrasle, uključujući pornografiju i druge neprimjerene sadržaje, na prostoru zakupljnom od Mistique
– objavljivanje piratskih i drugih nelegalnih sadržaja na prostoru zakupljenom od Mistique, što uključuje ali nije ograničeno na: cracking, hacking, phishing, phreaking, kao i pružanje veza (linkova) prema takvim sadržajima.
– prevelika konzumacija CPU resursa poslužitelja (ako se više od 5 dana mjesečno konzumira više od 5% ukupnog procesorskog vremena)

Hosting paketi su isključivo za korištenje od strane vlasnika. Vlasnici hosting paketa nisu ovlašteni za preprodaju zakupljenog paketa, niti davanje usluge hostinga trećim stranama na zakupljenom prostoru. Usluga hostinga se definira kao: omogućavanje trećim stranama da drže vlastite web sadržaje na pojedinom računu kojeg nisu vlasnici. Izuzetak od ovog pravila su: banneri, oglasi i osobni oglasi.

Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete poslužiteljima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja usluge bez najave. Naručitelj se obvezuje da će prostor koji ima na raspolaganju koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike i sustava u cjelosti.

Grubo kršenje pravila ima za posljedicu ukidanje usluge bez najave. Mistique nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjev koji mogu nastati Naručiteljevim nepridržavanjem ovih pravila. Naručitelj se obvezuje Mistique-u nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga.

Održavanje sustava i backup

Ukoliko je ugovoreno održavanje, Mistique radi redovna tehnička održavanja sustava, promjenu softwera sa starih verzija na nove, promjenu hardwera na bolje komponente, promjenu internet veza i slično. Sve ove promjene se rade u najboljoj namjeri s ciljem poboljšanja usluge ili s ciljem otklanjanja trenutnih i potencijalnih budućih problema. Neke od usluga će biti nedosupne tijekom održavanja sustava.

Mistique će nastojati obavijestiti klijente o planiranim nadogradnjama sustava koji mogu utjecati na mogućnost isporuke usluga korisniku.
U slučaju kvara, Mistique će pokušati vratiti sve podatke koje su vezane s vašom uslugom, a koje se nalaze na našem ili vašem backup sustavu, ako je to tehnički izvedivo.

Mistique ima obvezu da za svaku klijentovu uslugu čuva barem jednu rezervne kopije podataka mlađu od 7 dana.

Pravila vezano za domene

U slučaju sklapanja ugovora na daljinu primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu od Članka 36. do Članka 55.

U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, Mistique od Naručitelja prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime, poštanska adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Naručitelj je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podatci točni, potpuni i ažurni. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja ugovora.

Mistique ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:

a) ako postoji osnovana sumnja da su podatci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Naručitelja, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netočni ili neistiniti,

b) ako postoji osnovana sumnja da Naučitelj namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,

c) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom.

Mistique ima pravo distribuirati Naručitelju informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga. Mistique se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.

Mistique smije nadgledati Naručiteljeve podatke na poslužiteljima ili pristup Naručiteljevim podatcima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.

Mistique ne jamči sigurnost podatcima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka.

S obzirom na poduzete mjere zaštite, Mistique Naručitelju ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnosti pojave problema u cijelosti uklonjena.

Definicija “neograničenih resursa” i “FLAT” prometa (bandwitha), u nekim paketima Mistique-a ne ograničava količinu resursa koje pojedini Naručitelj može iskoristiti. U dobroj vjeri i u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Mistique komercijalno nudi razumno velike ili nemjerene količine prometa po serveru (bandwitha), broja email adresa ili FTP korisničkih računa.

Na zahtjev Naručitelja Mistique će kod organizacije za registraciju internet domena, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti traženu internet domenu na ime Naručitelja ako je tražena internet domena raspoloživa. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “hr” domene, korisnik izjavljuje da je upoznat s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), te da ga u cijelosti prihvaća.

Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje naplatne i nenaplatne domene Naručitelj izjavljuje da je suglasan sa sljedećim pravilima:

a) Naručitelj ima isključivo pravo koristiti registriranu domenu, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njen sadržaj te je odgovoran za isti,

b) Naručitelj je dužan domenu koristiti samo u svrhu za koju je domena registrirana i na način uobičajen unutar svjetske internetske zajednice,

c) Naručitelj je odgovoran za svaku zlouporabu domene,

d) ukoliko je registracijom imena domene prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova da će domena biti obrisana bez ikakve najave i naknade Naručitelju,

e) naziv domene Naručitelju ne smije omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba, biti jednak zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje nema pravo,

f) Naručitelj je dužan redovito obavještavati Mistique o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, a osobito o promjenama svog pravnog statusa, adrese ili ostalih podataka,

g) Naručitelj nema pravo prenijeti registriranu domenu na drugu osobu,

h) Naručitelj ne smije ni uz naknadu ni bez naknade dati domenu na korištenje drugim osobama,

i) registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema cjeniku Mistique-a,

j) sve obavijesti vezane uz registraciju, transfer, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene Mistique slat će 30 dana prije isteka na email adresu Naručitelju koju je upisao prilikom procesa narudžbe domene,

k) domena se neće registrirati dok Naručitelj koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju,

l) Naručitelj može u bilo kojem trenutku otkazati i ugasiti domenu,

m) ako Naručitelj registrirane domene prestane koristiti domenu prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, uplaćena naknada ne vraća se.

Na zahtjev Naručitelja Mistique će kod organizacije za registraciju SSL certifikata, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti SSL certifikat uz naplatu na ime Naručitelja.

Mistique neće biti odgovoran Naručitelju za bilo kakvu štetu u slučaju:

a) kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,

b) radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,

c) hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,

d) greške Korisnika, ili kršenja ugovora od strane Korisnika,

e) problema kod dobavljača usluga,

f) problema izvan nadležnosti dobavljača usluga,

g) utjecaja više sile

Upozorenja pred istek usluge, suspenzije i brisanje

Mistique će Naručitelja najmanje 14 dana prije isteka usluge obavijestiti na e-mail ili na neki drugi način o tome da usluga ističe, te klijentu poslati predračun za produžetak usluge. U slučaju da Naručitelj ne izvrši uplatu u roku od 15 dana od dana ispostavljanja predračuna, kontaktirati ćemo klijenta, te provjeriti da li je dobio predračun ili ne. Onog dana kada usluga prestane važiti, korisnička imena će biti suspendirana te Naručitelj neće moći koristiti uslugu. Nakon 60 dana od isteka usluge, ako Naručitelj uslugu ne obnovi, Mistique ima pravo brisati sve podatke vezano za Naručiteljevu uslugu što može uključivati i sve backupe podatke.

U slučaju da se uplata realizira, Mistique će Naručitelju poslati račun e-mailom, a na zahtjev Naručitelja može poštom dobiti originalni račun.

U slučaju ne plaćanja domene, Mistique ima pravo da domenu preusmjeri i koristi je u svoje potrebe.

U slučaju grubog kršenja pravila, Mistique ima pravo da im deaktivira uslugu, bez ranijeg upozorenja.

U slučaju da se uplata realizira, te se u međuvremenu odustane od usluge, povrat novca može se zatražiti u roku od 30 dana od uplate.
3. Obveze Naručitelja

Naručitelj usluge obvezuje se pripremiti sve potrebne podatke i materijale neophodne za izvršenje zatražene usluge, u dogovorenom roku ili o eventualnom novom roku pravodobno pismeno obavijestiti Izvršitelja.

Obveza Naručitelja je da prije dostavljanja tekstova i slikovnog materijala izvrši provjeru istih, jer Mistique ne preuzima odgovornost za pravopisne, gramatičke i ostale pogreške, kao ni za kvalitetu dostavljenih slika.
Sav materijal koji se može prenijeti elektronskim putem (e-mail, ftp ili sl.) Naručitelj treba dostaviti na taj način.

Naručitelj je obavezan raditi vlastiti back up podataka.

Naručitelj je dužan elektroničkom poštom ili pisanim putem obavijestiti Mistique o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka.

Mistique ne odgovara u slučaju da ne primite upozorenje, predračun ili račun zbog pogrešnih podataka.

4. Uvjeti plaćanja

Šaljemo vam ponudu koja uključuje trošak investicije za web stranicu. Ako prihvatite prijedlog, morate uplatiti avans od 50% ukupnog iznosa kako bih mogli početi izrađivati vašu web stranicu.

Drugi dio troška izrade web stranice plaćate prije objave same stranice. Nakon uplate, vaša web stranica je online.

Uplata za izvršene usluge slijedi isključivo na žiro račun Mistique-a.

U slučaju kašnjenja uplate Mistique je slobodan zaračunati zakonske zatezne kamate. U slučaju ozbiljnog kršenja uvjeta iz točke 4., a nakon slanja opomena Mistique je slobodan poslužiti se ostalim mjerama u svrhu naplate potraživanja (nadležne institucije, sudski postupak …).

Ukoliko Naručitelj usluge odustane od ugovorenog projekta u toku njegove izrade, dužan je podmiriti sve troškove nastale izradom projekta do tog trenutka, za što će mu biti ispostavljen račun.

Prihvaćanjem dizajna Naručitelj usluge dužan je podmiriti prvi dio računa (iznos po dogovoru između Mistique i Naručitelja), bez obzira da li je u potpunosti pripremio sadržaj za stranicu, za što će mu Mistique ispostaviti račun a time se garantira aurna dostava materijala za izradu web stranice. O eventualnoj odgodi plaćanja odlučuje isključivo Mistique.

Ukoliko Naručitelj usluge prvi put otvara domenu i udomljuje stranicu kod Mistique-a, dužan je podmiriti trošak navedenih usluga u zakonskom roku. Ako Naručitelj produžuje uslugu zakupa domene i prostora kod Mistique-a, dužan je podmiriti trošak navedenih usluga najkasnije do datuma kad te usluge ističu, o čemu će dobiti pisanu obavijest barem 15 dana prije isteka roka.

Određene vrste usluga koje ste naručili od Mistique plaćaju se periodički (najčešće godišnje ili mjesečno). Riječ je o uslugama kao što su najam naših CMS aplikacija, smještaj web stranica, produžetak registracije internetskih domena i slično.
5. Reklamacije

Naručitelj je dužan pregledati napravljeno nakon izvršenja usluge i najkasnije u roku od 7 dana reklamirati eventualne nedostatke. Sve reklamacije nakon ovog roka se neće uvažiti, a ispravke će se naplatiti prema važećem cjeniku.

Mistique se obvezuje ispraviti sve eventualne pogreške ako su iste reklamirane u zadanom roku i ako su opravdane (dokazi i sl.).

6. Ostalo

Svi napravljeni materijali su u potpunom vlasništvu Mistique, koji na iste ima sva autorska prava, sve dok ispostavljeni račun za naručenu uslugu nije plaćen u cijelosti od strane Naručitelja. Sve dok Mistique ima autorska prava na materijale Naručitelj nema pravo objavljivati iste ili ih koristiti u druge svrhe.

Mistique ima pravo navesti ime i logotip Naručitelja za vlastite marketinške aktivnosti na vlastitim stranicama kao i na Facebook-u, Twitteru i sl.

Mistique ima pravo potpisa na Naručiteljevim stranicama.

7. Raskid korisničkog odnosa

Obje strane mogu raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plaćene Mistique nema obavezu vratiti.

 

8. Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) na internetskim stranicama.
Uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze i koji se korištenjem web stranice obrađuju, odnosno prikupljaju i pohranjuju.

Osobnim podatcima smatraju se svi podatci kojima se utvđuje vaš identitet (npr. ime, prezime, naziv tvrtke, kontakt telefon, e-mail.)

Pažljivo pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem vaših osobnih podataka putem web stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli te da pristajete na prikupljanje, obradu i korištenje vaših osobnih podataka u skladu sa ovim općim uvjetima.

1) Osobni podatci koji se prikupljaju i uporaba osobnih podataka

Na određenim mjestima unutar web stranice i u određeno vrijeme, Mistique će prikupljati osobne podatke korisnika kako bi održala funkcionalnost internetskih stranica i omogućila usluge koje korisnici traže. Putem internetske stranice moguće je prikupljati sljedeće osobne podatke: ime i prezime, naziv tvrtke (samo za pravne osobe), poštansku adresu, poštanski broj, mjesto, državu, OIB, broj telefona/fax, e-mail adresu.
Vaše osobne podatke prikupljamo putem formi za prikupljanje podataka koji se nalaze na web stranicama.
Vaši osobni podatci se koriste kako bi vam omogućili korištenje svojih usluga i aktivnosti putem Internet stranice, kako bi uspostavili kontakt s vama ili riješili neke probleme.
Zadržavamo pravo da dobivene informacije te vaše kontakt podatke ustupimo lokalnim i međunarodnim zakonodavnim službama ukoliko to bude potrebno.

2) Sigurnost web stranica

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Vaše osobne podatke pohraniti ćemo na siguran način te ćemo poduzeti sve mjere opreza kako spriječili gubitak, zlouporabu ili promjena podataka. Naše internet stranice održavaju se redovito i nastoje se zaštititi od svakog neovlaštenog korištenja. Iako koristimo sigurnosne mjere kako bi vaši osobni podatci bili u potpunosti zaštićeni, imajte na umu da uvijek postoji određeni rizik te da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne zapreke te presresti svaku aktivnost na našim internet stranicama kako bi oštetili i vas i nas.

3) Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na mistique.hr Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica mistique.hr funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.
Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Web stranica mistique.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete web stranicu mistique.hr.
Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.
Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane web stranice mistique.hr, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?
U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na web stranici mistique.hr.

4) Uvjeti i izmjene

Zadržavamo pravo da s vremena na vrijeme modificiramo, proširujemo ili skraćujemo ovaj dokument o zaštiti privatnosti. Promjene u ovom dokumentu o zaštiti privatnosti uvijek će biti javno objavljene na našim internet stranicama.
Pri svakom posjetu našoj stranici smatramo da se u potpunosti slažete s ovdje navedenim uvjetima. Ukoliko se ne slažete s navedenim uvjetima molimo vas da prestanete koristiti našu internet stranicu.

9. Nadležnost

Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske. Eventualne sporove u vezi ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom, u protivnom je nadležan sud u Rijeci.
10. Završne odredbe

Ugovor čini cjelokupni sporazum između ugovornih strana. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u ugovoru neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe ugovora.

Ugovor zamjenjuje sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između ugovornih strana.

Korisnik potvrđuje da ga je Davatelj usluga prije potpisivanja ugovora opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.

Ugovorne strane potvrđuju da su prije potpisivanja ugovora imale mogućnost savjetovanja s pravnim savjetnikom, i da je svaka odredba ugovora čitljiva i jasna.